Tuesday, May 05, 2009

Elections 2009: I also voted!

ಪ್ರತಿಸಲದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ಹು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ.

No comments: